به سایت انترنتی محبوب هفته نامه مرسل خوش آمدید

عزیز خواننده گرمی سایت انرنتی مجله مرسل، شما میتوانید تمام مطالب و معلومات پیرامون خواست خود را در سایت انترتل مرسل دریافت نماید. تشکر آمنه مایار مدیر مسوول هفته نامه مرسل

Wednesday, December 20, 2006

mursalmag.blogspot.com

Sunday, October 29, 2006

هفته نامه مر سل


هفته نامه مرسل در در هر هفته میتوانید از سایت انترنیتی ویبلاک به خوانش بگیرد شما میتوانید پشنهادات و انتقادات خود در این هفته نامه درج نماید تا ما بتوانیم به صورت خوبتر و بهتر برای شما هفته نامه تقدیم نمایم

Saturday, October 28, 2006

هفته نامه مرسل مجله محبوب خانواده ها

story for mursalmursal magazen your magazem and itis accessiblu each week

Friday, October 13, 2006

مقاله درباره قوم پرستی


مقاله ء در باره ء قوم پرستی
نويسنده : آصف حليمی

چنانچه شاعر پشتو می گويد:
( هر چا ته خپل وطن کشمير دی )
يعنی : برای هر کس وطنش کشمير است.
وقتی ما اين جمله را می خوانيم، درک می کنيم که يک انسان وطن خود را چقدر دوست دارد. نه تنها وطن خود را بلکه ملت و قوم خود را هم دوست دارد. بر هر شخص لازم است به وطن ، قوم ، فرهنگ خود محبت و علاقه داشته باشد. ليکن نه تنها به ملت خود احترام داشته باشد بلکه مليت های ديگر را نيز قدر و احترام نمايد. وقتيکه يک شخص ملت خود را بر ملت های ديگر ترجيح می دهد آن شخص ملت پرست يا قوم پرست گفته می شود. قوم پرستی اکثر باعث خانه جنگی های دنيا می باشد. چنانچه ملاحظه کرديم اين بيست و سه سال خانه جنگی افغانستان همه اش از اثر قوم پرستی بوده است. تاجک خود را بر پشتون و هزاره خود را بر ازبک و يا بر عکس ترجيح و برتری دادند. ليکن آنها هيچ فکر نکردند که که چه تاجک باشند، چه پشتون ، چه هزاره چه ازبک و غيره ... بازهم افغان ياد می شوند. يک باغ با چندين رقم گل از باغی که فقط يک رقم گل دارد بسيار زيبا تر است. اينها که جنگ و برادر کشی را راه انداخته اند از کشور را خراب کرده اند ، فکر نکردند که برادر دشمن بوده نمی تواند، چون او هم وطن را مادر گفته دوست دارد. پس بيايید يکجا شويم و بر عليه بيگانه گانی که به وطن مان با چشم بد می بينند ، مبارزه کنيم و به نطر من بهترين نوع مبارزه آگاهی است تا هيچ کسی نتواند ما ديگر بفريبد و بر عليه خودمان استعمال کند.